24-1-2018

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, αποφάσισε (πρακτ.1487/6.3.2017) να προκηρύξει 11 υποτροφίες σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο -αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα:

Α) Επτά (7) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

  1. Να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
  2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα έτη σπουδών να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 24 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών (γεννηθέντες μετά την 31-12-1991) και των υποψηφίων των Πολυτεχνικών σχολών και της Γεωπονικής σχολής να μην είναι μεγαλύτερη των 25 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
  4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Β) Δύο (2) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master)  που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

  1. Η έναρξη του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να είναι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
  2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
  3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1990.
  4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Γ) Δύο (2) υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που κάνουν την διατριβή τους σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

  1. Ο Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
  2. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος εξετάζοντας τις 40 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής:

Όλες οι αιτήσεις πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση το να κατάγονται οι υποψήφιοι από την Βόρεια Ήπειρο.

Α) κατατέθηκαν 30 αιτήσεις από φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 20 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης

Β) κατατέθηκαν 8 αιτήσεις από φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 5 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης και

Γ. κατατέθηκαν 2 αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων η μία πληρούσε τους όρους της προκήρυξης.

Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά ανά κατηγορία, για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

Στην πρώτη κατηγορία ισοβάθμησαν στην 7η και 8η θέση δύο υποψήφιοι. Με βάση την προκήρυξη προβλέπεται κλήρωση για την επιλογή του υποτρόφου. Η επιτροπή αξιολόγησης επικοινώνησε με τους δύο υποψηφίους οι οποίοι από κοινού συμφώνησαν και η επιτροπή αποδέχτηκε, να εγκριθούν, λαμβάνοντας ο καθένας το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας.

έτσι εγκρίνονται οι παρακάτω 8 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

1. ΚΟΡΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

3. ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

4. ΝΑΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ

5. ΣΠΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΓΚΗΣ

6. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

7. ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

8. ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΟΛΑ ΤΟΥ ΛΟΥΑΝ

 

Για την δεύτερη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 2 φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ

 

Για την τρίτη κατηγορία εγκρίνεται ο παρακάτω υποψήφιος διδάκτωρ ως υπότροφος της Μπαγκείου Επιτροπής:

1. ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων θα μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους, στα γραφεία του Ιδρύματος, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.