3-7-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ  ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει (αρ.πρακτ.1487/6.3.2017) 11 υποτροφίες σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο -αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα:

Α) Επτά (7) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

 1. Να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
 2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα έτη σπουδών να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 24 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών (γεννηθέντες μετά την 31-12-1991) και των υποψηφίων των Πολυτεχνικών σχολών και της Γεωπονικής σχολής να μην είναι μεγαλύτερη των 25 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
 4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Β) Δύο (2) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master)  που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

 1. Η έναρξη του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να είναι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
 3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1990.
 4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Γ) Δύο (2) υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που κάνουν την διατριβή τους σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

 1. Ο Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
 2. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.
 3. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

– Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιούνται σε ΤΕΙ, παρά μόνο εάν το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

– Υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

– Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

– Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2017, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Καρνεάδου 18, 106 75 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Η υποτροφία θα ισχύει για 9 μήνες, ήτοι από 1/10/2017 έως 31/7/2018 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 300 ευρώ.