Βοηθήματα Γήρατος & Ενδείας – Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας
  2. Πρωτότυπη βεβαίωση για την ομογένειά σας, που να αναγράφεται σαφώς πως έχετε γεννηθεί εσείς, ή οι γονείς σας στην Βόρειο ‘Ηπειρο.
  3. Πρωτότυπη βεβαίωση οικογενειακής σας κατάστασης.
  4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, που να αναγράφει ευκρινώς το ύψος του ετήσιου εισοδήματος σας. Εάν δεν υποβάλετε εσείς φορολογική δήλωση, τότε βεβαίωση από την εφορία που να το δηλώνει και συγχρόνως κατάθεση του εκκαθαριστικού σημειώματος (2020 και 2021) των τέκνων σας, ή των συγγενών σας που διαμένετε μαζί τους. Μαζί με το εκκαθαριστικό θα προσκομίσετε αντίγραφο και του Ε9.
  5. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ, που να δηλώνει πως δεν σας καταβάλλεται από κανέναν κρατικό ή μή φορέα, παρόμοιο επίδομα.
  6. Αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που διαμένετε.
  7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή σας (ιατρικές γνωματεύσεις, παθήσεις, αναπηρίες κλπ.)

σημ. οποιοδήποτε απο τα παραπάνω (1 – 6) έγγραφα δεν προσκομισθεί, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.