Υποτροφίες – Δικαιολογητικά

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)
– Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://bageios.gr/ypotrofies-aitisi/)
Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (https://bageios.gr/ypotrofies-aitisi/). Η υπογεγραμμένη δήλωση συγκατάθεσης είναι απαραίτητη προκειμένου το Ίδρυμα να προχωρήσει σε εξέταση της αίτησης.
– Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Βεβαίωση για τυχόν αναπηρία (άνω του 67%) του υποψηφίου ή των γονέων του.
– Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) των τελευταίων δύο (2) οικονομικών ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψήφιου και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, καθώς και αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων της δήλωσης Ε9 των δύο (2) τελευταίων ετών του υποψηφίου και των γονέων του.
– Κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την καταγωγή του υποψηφίου, των γονέων ή των παππούδων του από την Βόρεια Ήπειρο.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι
Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Μπάγκειο  Ίδρυμα.
Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο.
Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)
Α) Για υποψήφιους προπτυχιακών σπουδών
– Βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο φοιτούν που θα περιέχει τις εξής πληροφορίες α) ότι η φοίτηση συνεχίζεται κανονικά, β) πόσα είναι τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου καθώς και γ) τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων  για λήψη του πτυχίου.
– Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που θα περιλαμβάνει και τον Μ.Ο υπολογισμένο από την Γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η γραμματεία δεν αναγράφει τον μέσον όρο, αυτός θα υπολογίζεται από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.
Β) Για υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών (master)
– Αντίγραφο αίτησης / αιτήσεων στο/α Πανεπιστήμιο/α, που ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, προσκομίζεται αμέσως μετά την υποβολή της.
– Αντίγραφο πτυχίου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο του εξωτερικού (οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
– Βεβαίωση ότι  ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός σε συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και επισύναψη του αναλυτικού προγράμματος του ΠΜΣ.
–Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία με τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (σε περιπτώσεις πτυχίων από την αλλοδαπή η αντιστοίχηση αυτών).
– Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς από τους ίδιους τους καθηγητές.
– Ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), δήλωσης προθέσεων όπου θα εξηγεί ο υποψήφιος τους λόγους που επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το θέμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και θα αναφέρει, τέλος, τους μελλοντικούς στόχους του.
Γ) Για υποψήφιους διδάκτορες
– Αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του.
– Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα που θα αναφέρει: προσωπικά στοιχεία, σπουδές, ξένες γλώσσες, προσόντα εν γένει, επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει), διακρίσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, τυχόν δημοσιεύσεις.
– Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία με τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (σε περιπτώσεις πτυχίων από την αλλοδαπή η αντιστοίχηση αυτών).
– Αντίγραφο τίτλου Master (αν υπάρχει) ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας.
– Βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.
– Τελευταία- εγκεκριμένη από την τριμελή επιτροπή και τη  ΓΣ του Τμήματος- έκθεση προόδου.
– Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς από τους ίδιους τους καθηγητές. . Η μια συστατική θα πρέπει να προέρχεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής.
– Επίσημο αποδεικτικό πτυχίο μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
– Ένα σύντομο κείμενο του υποψήφιου που θα αναφέρει το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το αντικείμενό της, το στόχο, την πρωτοτυπία, την μεθοδολογία, την βιβλιογραφία και τις πηγές καθώς και ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των σταδίων ολοκλήρωσης της διατριβής.
– Δείγμα εργασίας  που μπορεί να είναι κάποια δημοσίευση ή ένα ολιγοσέλιδο απόσπασμα από την διατριβή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  1. Οι Αιτήσεις ταξινομούνται κατά γνωστικό πεδίο, ειδίκευση και επίπεδο σπουδών (Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διδακτορικές Σπουδές). Στη συνέχεια ελέγχονται από το Τμήμα Υποτροφιών εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
  2. Δύο Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Ιδρύματος (Καθηγητές ΑΕΙ) εξετάζουν τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο και επίπεδο σπουδών και βαθμολογούν (με κλίμακα από 1 έως 10), ο καθένας ξεχωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του τους υποψήφιους, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες σπουδές και τις επιδιωκόμενες σπουδές, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου. Στην συνέχεια ο κάθε υποψήφιος μοριοδοτείται με το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο συμβούλων.
  3. Η επιτροπή αξιολόγησης υποτροφιών του Ιδρύματος εξετάζει τα κοινονικοοικονομικά κριτήρια των υποψηφίων και βαθμολογεί τους υποψηφίους (με κλίμακα από 1 έως 10) ως εξής:

– με 2 μονάδες εάν ο ίδιος ο υποψήφιος ή ένας εκ των γονέων του είναι ανάπηρος (άνω του 67%).

– με 2 μονάδες εάν ένας εκ των γονέων του υποψηφίου δεν είναι εν ζωή.

– με 1 μονάδα για κάθε αδέλφι του υποψηφίου που έχει γεννηθεί μετά την 31/12/1998.

– με ακόμα 1 μονάδα για κάθε ανήλικο αδέλφι του υποψηφίου (που έχει γεννηθεί μετά την 31/12/2006).

– Με 1 μονάδα εάν οι γονείς του υποψηφίου κατοικούν αποδεδειγμένα μόνιμα στην Αλβανία.

– Με 1 μονάδα εάν ο υποψήφιος σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο (άλλο νομό) από την μόνιμη κατοικία των γονέων του.

– Με 1 μονάδα εάν ο υποψήφιος ή οι γονείς του δεν έχουν στην κατοχή τους οικία μεγαλύτερη από 80 τ.μ.

– Με 1 μονάδα εάν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για τα 2 τελευταία έτη του υποψηφίου ή των γονέων του, κανένα να μην υπερβαίνει τα 8.000€.

Στην συνέχεια η βαθμολογία των ακαδημαϊκών συμβούλων προστίθεται σ αυτήν της επιτροπής αξιολόγησης και βγαίνει η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, για την επιλογή τους θα γίνει κλήρωση στα γραφεία του Ιδρύματος, παρουσία της επιτροπής αξιολόγησης και των ισοβαθμούντων υποψηφίων.