10-07-2018

2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)

– Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

– Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση για τυχόν αναπηρία (άνω του 67%) του υποψηφίου ή των γονέων του.

– Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) των τελευταίων δύο (2) οικονομικών ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψήφιου και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, καθώς και αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων της δήλωσης Ε9 των δύο (2) τελευταίων ετών του υποψηφίου και των γονέων του.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι

Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Μπάγκειο  Ίδρυμα.

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο.

Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)

Α) Για υποψήφιους προπτυχιακών σπουδών

– Βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο φοιτούν που θα περιέχει τις εξής πληροφορίες α) ότι η φοίτηση συνεχίζεται κανονικά, β) πόσα είναι τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου καθώς και γ) τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων  για λήψη του πτυχίου.

– Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που θα περιλαμβάνει και τον Μ.Ο υπολογισμένο από την Γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η γραμματεία δεν αναγράφει τον μέσον όρο, αυτός θα υπολογίζεται από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.

Β) Για υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών (master)

– Αντίγραφο αίτησης / αιτήσεων στο/α Πανεπιστήμιο/α, που ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, προσκομίζεται αμέσως μετά την υποβολή της.