17-4-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), ανακοινώνει ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διαθέτει προς εκμίσθωση και με τους παρακάτω ελάχιστους όρους την αίθουσα υπό στοιχεία Α-20, επιφάνειας 132,79 τ.μ. και τον υπό στοιχεία Α-21 όμορο χώρο «foyer», επιφάνειας 33,08 τ.μ. του 1ου ορόφου του διατηρητέου ακινήτου του πρώην Ξενοδοχείου «ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Πλ. Ομονοίας αρ. 18 και Αθηνάς αρ. 64:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

 • Διάρκεια: Η διάρκεια της μίσθωσης είναι ένα (1) έτος.

 • Χρήση: Χώρος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, κ.λπ). Οι εκδηλώσεις θα τελούν υπό την έγκριση του Εκμισθωτή, αποκλειομένων εκδηλώσεων που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα και την ιστορία του κτηρίου ή εκδηλώσεων που επιβαρύνουν υπερβολικά τον χώρο (π.χ. μη αντιστρέψιμες αλλαγές). Ο μισθωτής υποχρεούται να δεχθεί την πραγματοποίηση εντός του μισθίου όλων των εκδηλώσεων που έχουν ήδη προγραμματισθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2019. Ο μισθωτής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

 • Ελάχιστο μίσθωμα: 450€

 • Ο μισθωτής βαρύνεται με όλες τις συνήθεις πρόσθετες δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, πλέον των παγίων και πρόσθετων τελών, με τα δημόσια και δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ που αντιστοιχούν στο Μίσθιο, έστω και αν αυτοί εισπράττονται μέσω λογαριασμών των επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, με την αναλογία που αντιστοιχεί στο Μίσθιο στις τυχόν δαπάνες για τη συντήρηση και λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του κτηρίου, με τυχόν ΦΠΑ που θα επιβληθεί στα μισθώματα και εν γένει με κάθε δαπάνη, φόρο ή τέλος που νόμιμα ήδη βαρύνει ή πρόκειται να βαρύνει τους μισθωτές. Τέλος ο μισθωτής βαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου (σήμερα 3,6%) που αναλογεί στο μίσθωμα.

 • Απαγορεύεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή.

 • Ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να εξετάσει το μίσθιο, επικοινωνώντας για τον σκοπό αυτό με τον Εκμισθωτή ώστε να του επιδειχθεί. Ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης. Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του μισθίου καθώς και ότι τούτο είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία το προορίζει, και κατά συνέπεια ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη από τις αιτίες αυτές.

 • Ο Εκμισθωτής κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε ουδεμία επισκευή, μετατροπή, προσθήκη ή βελτίωση στο Μίσθιο υποχρεούται να προβεί, έστω και αναγκαία και όλες αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. Ο μισθωτής βαρύνεται με όλες εν γένει τις δαπάνες του Μισθίου (αναγκαίες, επωφελείς ή πολυτελείς) και ο Εκμισθωτής ουδεμία υποχρέωση έχει προς αποζημίωσή του, όλες δε οι επισκευές και οι μεταβολές που θα γίνουν θα παραμείνουν στο τέλος της μίσθωσης προς όφελος του μισθίου.

 • Ειδικότερα ο μισθωτής βαρύνεται με την υποχρέωση να προβεί αποκλειστικά με δαπάνες του σε εργασίες : α) αποκατάστασης φθορών και βλαβών του μισθίου που οφείλονται στα όμβρια ή ρεύματα αέρα β) αποκατάστασης των κουφωμάτων του ορόφου, γ) συντήρησης και καθαριότητας των χώρων και WC γ) επισκευής του δαπέδου στις βοηθητικές αίθουσες. Επίσης ο μισθωτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των επισκεπτών του χώρου και να εκδώσει με ενέργειες και δαπάνες του όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη νόμιμη λειτουργία του. Τέλος θα πρέπει να προσκομίσει κατά το χρόνο κατάρτισης της μίσθωσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει πάσης φύσεως κινδύνους από τη λειτουργία του χώρου (ενδ. πυρκαγιά, θραύση υαλοπινάκων κ.λπ.)

 • Ο μισθωτής για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αρμόδια άτομα (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό κ.λπ.) και να εκδίδει με ενέργειες και δαπάνες του όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. Οι σχετικές τεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν καθώς και οι εκτελεσθησόμενες εργασίες θα πρέπει να εγκριθούν από τον Εκμισθωτή.

 • Ο μισθωτής, κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, οφείλει να καταβάλει στον Εκμισθωτή ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγυοδοσία για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης. Η εγγυοδοσία αυτή θα καταπίπτει σε όφελος του Εκμισθωτή σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης από τον μισθωτή. Η εγγυοδοσία θα επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του, εφόσον δεν συντρέξει περίπτωση κατάπτωσης της.

 • Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (αρ. 24§9 του Ν. 4182/2013)

Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έγγραφες προσφορές από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα παραμείνει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Οι προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων μισθωτών (δηλ. ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ιδιότητα, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ) καθώς και οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά την ως άνω απόφαση (π.χ. προηγούμενη εμπειρία) θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον προσφέροντα στα γραφεία της ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην οδό Σοφοκλέους αρ. 23 στην Αθήνα, τηλ. 210-7222153, 210-7298270, είτε ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή ή µε ταχυμεταφορές.

Αθήνα, 17.4.2019
Για τη ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάρκος Φ. Δραγούμης

Ισόβιο ιδιωτικό μέλος