3-9-2019

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του υπ’αριθμ. 77.111/16.4.1889 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη και της υπ’αριθμ. Π.13641/4359/20.12.1972 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνιθκής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 94-Β-31.1.1972, προκηρύσσει 11 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο –δηλαδή αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα:

Α) Επτά (7) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων είναι:
1. Να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα έτη σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει τα 24 έτη, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1995. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων που φοιτούν σε ιατρικές σχολές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 26 έτη (δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1993) και των υποψηφίων που φοιτούν σε Πολυτεχνικές σχολές και τη Γεωπονική σχολή, να μην υπερβαίνει τα 25 έτη, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1994.
4. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Β) Δύο (2) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master)  που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων είναι:
1. Η έναρξη του 1ου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να έλαβε χώρα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50
3. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Γ) Δύο (2) υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν την διατριβή τους σε  Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων είναι:
1. Ο Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50
2. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

– Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιούνται σε ΤΕΙ, παρά μόνο εάν το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα
– Υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.
– Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που θα συνοδεύει την σχετική προκήρυξη.

Διαδικασίας υποβολής:

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2019, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποτροφία θα ισχύει για εννέα (9) μήνες, ήτοι από 1/12/2019 έως 31/9/2020 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 300 ευρώ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος μας ([email protected]). Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία ξεπερνούν το μέγεθος των 20mb, λόγω ορίου στο μέγεθος των συνημμένων, προτείνεται η χρήση ενδιάμεσης υπηρεσίας όπως το wetransfer (www.wetransfer.com).
Ο εκάστοτε φοιτητής είναι υπεύθυνος για την πληρότητα της αίτησης του και το ίδρυμα δε φέρει ευθύνης ενημέρωσης σε περίπτωση έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού.