15-06-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 35 ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ & ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ EΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2020 (αρ.πρακτ. 1508/18.6.2020) σε 35 άτομα άπορα και ηλικιωμένα (άνω των 70 ετών) που κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο, επίδομα 400€. Απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν από την καταγωγή τους, που πρέπει να είναι από την Βόρειο Ήπειρο, είναι και το ότι πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Στην συνέχεια τα κριτήρια για την επιλογή τους θα είναι κατά σειρά η ηλικία τους, η οικονομική τους κατάσταση και η οικογενειακή τους κατάσταση. Στην περίπτωση ισοψηφίας στα κριτήρια επιλογής, θα προτιμηθούν τα άτομα που δεν έχουν ξαναπάρει βοήθημα από την Μπάγκειο Επιτροπή.
Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 70 ετών που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Δεν δικαιούνται την παροχή βοηθήματος δύο σύζυγοι.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής των βοηθηματούχων είναι:

  • Να πιστοποιείται πως είναι βορειοηπειρώτες.
  • Να πιστοποιείται πως διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
  • Να είναι ηλικιωμένοι (άνω των 70 ετών)
  • Να είναι άποροι. Πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της εφορίας. Εάν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει και η οποία να είναι βεβαιωμένη από την εφορία.
  • Να καταθέσουν βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
  • Εάν όλες οι αιτήσεις περιέχουν και τα 5 βασικά κριτήρια, τότε το βασικό κριτήριο επιλογής τους είναι το 2ο , δηλαδή η ηλικία τους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα αιτήματα Αττικής ορίζεται η 30η Iουλίου 2021. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών αμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.