21-1-2015 Βοηθήματα Γήρατος & Ενδείας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος βάσει του συμβολαίου 77.111/1895 και της υπ’ αριθμ. Π 13641/4359/20-12-1971 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 94/31-1-1972) αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2015 σε 100 άτομα άπορα και υπερήλικα που κατάγονται από την Βόρεια ‘Ηπειρο βοήθημα 200€ στον καθένα.
Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 70 ετών που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Δεν δικαιούνται την παροχή βοηθήματος δύο σύζυγοι.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής των βοηθηματούχων είναι

  1. Να πιστοποιείται πως είναι βορειοηπειρώτες.
  2. Να είναι ηλικιωμένοι (άνω των 70 ετών)
  3. Να είναι άποροι. Πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της εφορίας. Εάν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει και η οποία να είναι βεβαιωμένη από την εφορία.
  4. Να καταθέσουν βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Εάν όλες οι αιτήσεις περιέχουν και τα 4 βασικά κριτήρια, τότε το βασικό κριτήριο επιλογής τους είναι το 2ο , δηλαδή η ηλικία τους.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής εργασίας, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196 11521 Αθήνα.
Η ως άνω Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων θα υποβάλει στην Διαχειριστική Επιτροπή πίνακα των υποψηφίων, όπου θα εμφαίνεται η διαβάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με την κάθε περίπτωση αιτούντα.
Η Διαχειριστική Επιτροπή θα εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των δικαιούχων.