30-06-2016

Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της “ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ”

Υπόλοιπο (πλεόνασμα)  χρήσεως        6.273,28€

Έσοδα παρούσης χρήσεως              742.403€

Σύνολο εσόδων                             748.676,28€

Έξοδα παρούσης χρήσεως            696.655€

Υπόλοιπο (πλέόνασμα)  χρήσεως       52.021,28€