17-1-2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ –
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 896.525,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 896.525,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 842.613,00€
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 26.912,00€