Βοηθήματα Αναπηρίας – Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας, θεωρημένη από την αστυνομία ή τα ΚΕΠ
  2. Πρωτότυπη βεβαίωση για την ομογένειά σας, που να αναγράφεται σαφώς πως έχετε γεννηθεί εσείς, ή οι γονείς σας, ή οι παππούδες σας στην Βόρειο ‘Ηπειρο.
  3. Πρωτότυπη βεβαίωση οικογενειακής σας κατάστασης.
  4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, θεωρημένο από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ, που να αναγράφει ευκρινώς το ύψος του ετήσιου εισοδήματος σας. Εάν δεν υποβάλετε εσείς φορολογική δήλωση, τότε βεβαίωση από την εφορία που να το δηλώνει και συγχρόνως κατάθεση του εκκαθαριστικού σημειώματος (2017 και 2018) των γονέων σας, των τέκνων σας, ή των συγγενών που διαμένετε μαζί τους, θεωρημένο από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ. Μαζί με το εκκαθαριστικό θα προσκομίσετε αντίγραφο και του Ε9.
  5. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ, που να δηλώνει πως δεν σας καταβάλλεται από κανέναν κρατικό ή μή φορέα, παρόμοιο επίδομα.
  6. Βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή του βαθμού αναπηρίας σας, που πρέπει να είναι άνω των 67%.

σημ. οποιοδήποτε απο τα παραπάνω (1-6) έγγραφα δεν προσκομισθεί, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.