06-07-2017

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ)

– Αίτηση και δύο (2) φωτοαντίγραφα της αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως μετά από τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και εκτύπωση του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

– Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες επικολλημένες στο έντυπο της αίτησης και στα (2) αντίγραφά της.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση για τυχόν αναπηρία (άνω του 67%) του υποψηφίου ή των γονέων του.

– Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) των τελευταίων δύο οικονομικών ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψήφιου και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, καθώς και αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων της δήλωσης Ε9 των 2 τελευταίων ετών.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι

Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Μπάγκειο  Ίδρυμα.

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο.

Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)

Α) Για υποψήφιους προπτυχιακών σπουδών

– Βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο φοιτούν που θα περιέχει τις εξής πληροφορίες α) ότι η φοίτηση συνεχίζεται κανονικά, β) πόσα είναι τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου καθώς και γ) τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων  για λήψη του πτυχίου.

– Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που θα περιλαμβάνει και τον Μ.Ο υπολογισμένο από την Γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Β) Για υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών (master)

– Αντίγραφο αίτησης / αιτήσεων στο/α Πανεπιστήμιο/α, που ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, προσκομίζεται αμέσως μετά την υποβολή της.

– Αντίγραφο πτυχίου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο του εξωτερικού (οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).

– Βεβαίωση ότι  ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός σε συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και επισύναψη του αναλυτικού προγράμματος του ΠΜΣ.

–Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία με τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (σε περιπτώσεις πτυχίων από την αλλοδαπή η αντιστοίχηση αυτών).

– Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς από τους ίδιους τους καθηγητές.

– Ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), δήλωσης προθέσεων που θα να εξηγεί ο υποψήφιος τους λόγους που επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το θέμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και θα αναφέρει, τέλος, τους μελλοντικούς στόχους του.

Γ) Για υποψήφιους διδάκτορες

– Αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του.

– Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα που θα αναφέρει: προσωπικά στοιχεία, σπουδές, ξένες γλώσσες, προσόντα εν γένει, επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει), διακρίσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, τυχόν δημοσιεύσεις.

– Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία με τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (σε περιπτώσεις πτυχίων από την αλλοδαπή η αντιστοίχηση αυτών).

– Αντίγραφο τίτλου Master (αν υπάρχει) ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας.

– Βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.

– Τελευταία- εγκεκριμένη από την τριμελή επιτροπή και τη  ΓΣ του Τμήματος- έκθεση προόδου.

– Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς από τους ίδιους τους καθηγητές. . Η μια συστατική θα πρέπει να προέρχεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής.

– Επίσημο αποδεικτικό πτυχίο μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

– Ένα σύντομο κείμενο του υποψήφιου που θα αναφέρει το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το αντικείμενό της, το στόχο, την πρωτοτυπία, την μεθοδολογία, την βιβλιογραφία και τις πηγές καθώς και ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των σταδίων ολοκλήρωσης της διατριβής.

– Δείγμα εργασίας  που μπορεί να είναι κάποια δημοσίευση ή ένα ολιγοσέλιδο απόσπασμα από την διατριβή.