15-09-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το ισόβιο ιδιωτικό μέλος της Μάρκο ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Φιλίππου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρνεάδου αρ. 18, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1487/6-3-2017 Πρακτικό της, ανακοινώνει ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών» και την από 17.7.2017 απόφαση του νομίμου εκπροσώπου της  (αρ. πρωτ. 111/17 – 31/8/2017) δέχεται έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου με τους παρακάτω ελάχιστους όρους:

  • Ισόγειο κατάστημα προσόψεως με στοιχεία ΑΚ6, επιφανείας ισογείου 18,71 τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 18,71 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 12,50 τ.μ. σε διατηρητέο κτίριο επί της Πλατείας Ομονοίας αρ. 19 (όπου και η είσοδος του μισθίου) και Αθηνάς αρ. 69 στην Αθήνα (πρώην Ξενοδοχείο Μ. Αλέξανδρος).

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

  1. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 1.500€.
  2. Η μίσθωση είναι τριετούς (3ετούς) διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 24§10 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
  3. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμοσθεί και θα αυξηθεί μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της μίσθωσης κατά ποσοστό 3%, έναντι του μηνιαίου μισθώματος του  προηγουμένου μισθωτικού έτους. Κατά το ίδιο ποσοστό (ήτοι 3% έναντι του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγουμένου μισθωτικού έτους) θα αυξάνεται κάθε έτος το μίσθωμα σε περίπτωση αναγκαστικής εκ του Νόμου παράτασης της μίσθωσης.
  4. Το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος (σήμερα 3,6%) ή τυχόν άλλος φόρος ή τέλος που θα το αντικαταστήσει (όπως λ.χ. Φ.Π.Α.) βαρύνουν το μισθωτή.
  1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη για τη λειτουργία πάσης φύσεως επιχείρησης, πλην υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγορεύεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.
  2. Ο μισθωτής, κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, οφείλει να καταβάλει στον εκμισθωτή , ως εγγυοδοσία, ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης. Η εγγυοδοσία αυτή θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης από τον μισθωτή. Η εγγυοδοσία θα επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή μετά τη λύση της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του, εφόσον δεν συντρέξει περίπτωση κατάπτωσης της.
  1. Ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να εξετάσει το μίσθιο, επικοινωνώντας προς το σκοπό αυτό με τον εκμισθωτή ώστε να του επιδειχθεί. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύσης της μίσθωσης. Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του μισθίου και την αποδέχεται καθώς και ότι τούτο είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία το προορίζει, και κατά συνέπεια ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη από τις αιτίες αυτές.
  2. Ο εκμισθωτής κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε ουδεμία επισκευή, μετατροπή, προσθήκη ή βελτίωση στο μίσθιο υποχρεούται να προβεί, έστω και αναγκαία, όλες αυτές δε θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή.
  3. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (αρ. 24§9 του Ν. 4182/2013)

Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν γραπτές προσφορές από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα παραμείνει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Οι προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων μισθωτών (δηλ. ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ιδιότητα, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ) θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον προσφέροντα στα γραφεία του ιδρύματος στην οδό Καρνεάδου αρ. 18 στην Αθήνα – ΤΚ 10675, 1ο όροφος, τηλ. 210-7222153, 210-7236889 από Δευτέρα έως Παρασκευή – πλην αργιών – από 09.00 έως 14.00, είτε ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή ή µε ταχυμεταφορές.

 

Αθήνα, 31.8.2017
Για τη ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάρκος Φ. Δραγούμης

Ισόβιο ιδιωτικό μέλος