3-7-2014 Μισθώσεις Ακινήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυμία «ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαθέτει προς εκμίσθωση και με τους παρακάτω ελάχιστους όρους τα εξής ακίνητα:

 1. Ισόγειο κατάστημα με στοιχεία (BΚ3), επιφανείας 25,30 τ.μ. με πατάρι 24,64 τ.μ. και υπόγειο 25,31 τ.μ., σε διατηρητέο κτίριο στην Αθήνα επί της Πλατείας Ομονοίας 18 και Αθηνάς 64, (πρώην Ξενοδοχείο Μπάγκειον).
  Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 2.300€
 2. Ισόγειο κατάστημα με στοιχεία (ΑΚ4), επιφανείας 337,59 τ.μ., με πατάρι 59,89 τ.μ. και υπόγειο 135,54 τ.μ., σε διατηρητέο κτίριο επί της Πλατείας Ομονοίας 19 και Αθηνάς 69 στην Αθήνα (πρώην Ξενοδοχείο Μ. Αλέξανδρος).
  Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 8.775€

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

 1. Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να υποβάλλουν γραπτές προσφορές από την ηµέρα δηµοσίευσης ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών. Οι προσφορές θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον προσφέροντα στα γραφεία του ιδρύματος στην οδό Καρνεάδου 18 στην Αθήνα, τηλ. 210-7222153, 210-7236889, είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορές.
 2. Η µίσθωση θα είναι τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με το νόμο. Μετά τη λήξη της µίσθωσης, µπορεί να συµφωνηθεί εγγράφως η ανανέωσή της.
 3. Το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος (σήμερα 3,6%) ή τυχόν άλλος φόρος ή τέλος που θα το αντικαταστήσει (όπως λ.χ. Φ.Π.Α.) βαρύνουν το μισθωτή.
 4. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη για τη λειτουργία πάσης φύσεως επιχείρηση. Απαγορεύεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδρύματος.
 5. Ο μισθωτής, κατά τη σύναψη της μισθωτήριας σύμβασης, οφείλει να καταβάλει στο ίδρυμα, ως εγγυοδοσία, ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα γα την πιστή τήρηση των όρων της μισθωτήριας σύμβασης. Η εγγυοδοσία αυτή θα καταπίπτει σε όφελος του ιδρύματος σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης από το μισθωτή. Η εγγυοδοσία θα επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή μετά τη λύση της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του, εφόσον δεν συντρέξει περίπτωση κατάπτωσης της.
 6. Ο μισθωτής οφείλει να εξετάσει το μίσθιο, επικοινωνώντας προς το σκοπό αυτό με το ίδρυμα ώστε να του επιδειχθεί. Το ίδρυμα δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης. Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του μισθίου καθώς και ότι τούτο είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία το προορίζει, και κατά συνέπεια το ίδρυμα δεν φέρει καμία ευθύνη από τις αιτίες αυτές.

Αθήνα, 3.7.2014
Για την ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το ισόβιο ιδιωτικό μέλος
Μάρκος Φ. Δραγούμης