13-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το ισόβιο ιδιωτικό μέλος της Μάρκο ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Φιλίππου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αρ. 23 και Αθηνάς, έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Α’ 185/10) και την υπ’ αριθμ. 1/2014 εγκύκλιο, β) το υπ’ αριθμ. 1486/3-10-2016 πρακτικό της ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ γ)  τη με αριθμό πρωτ. 5799/8-6-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας) περί έγκρισης των όρων της οικονομοτεχνικής μελέτης, δ) Το ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώ­σεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4242/2014 (Α’50/28-2-2014), ε) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως 20.4.2018 η προθεσμία υποβολής από τους ενδιαφερόμενους σφραγισμένων προτάσεων για τη μακροχρόνια μί­σθωση κτιρίου τεσσάρων (4) ορόφων με υπόγειο, ισόγειο και δώμα που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Αρμοδίου αρ. 12.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στα γραφεία της ΜΠΑΓΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 23 και Αθηνάς ΤΚ. 10552  (4ος όροφος), τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή – πλην αργιών – από 09:00 μέχρι 14:00.

Η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τη 12η μεσημβρινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της ως άνω (νέας) προθεσμίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 29/9/2017  δημόσιας πρόσκλησης της ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που αναρτήθηκε από την Αρμόδια Αρχή (βλ. Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας) στον διαδικτυακό τόπο http://www.min.fin.gr/web/g.g.-demosias-periousias. στις 11.12.2017.

 

 

Αθήνα 12/3/2018

Για τη ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Μάρκος Φ. Δραγούμης

Ισόβιο Ιδιωτικό Μέλος