10-02-2016

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Φ.Μ. 090002512 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), ανακοινώνει ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαθέτει προς εκμίσθωση και με τους παρακάτω ελάχιστους όρους το εξής ακίνητο:
• Ισόγειο κατάστημα με στοιχεία (ΑΚ6), επιφανείας ισογείου 154,89 τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 154,39 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 79,40 τ.μ. σε διατηρητέο κτίριο επί της Πλατείας Ομονοίας 19 και Αθηνάς 69 στην Αθήνα (πρώην Ξενοδοχείο Μ. Αλέξανδρος).
• Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 4.723€
• Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 3%.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:
1. Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να υποβάλλουν γραπτές προσφορές από την ημέρα δημοσίευσης ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα παραμείνει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Οι προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων μισθωτών (δηλ. ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ιδιότητα, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ) θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον προσφέροντα στα γραφεία του ιδρύματος στην οδό Καρνεάδου 18 στην Αθήνα, τηλ. 210-7222153, 210-7236889, είτε ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή ή µε ταχυμεταφορές.
2. Η μίσθωση είναι τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 24§10 του Ν. 4182/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
3. Το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος (σήμερα 3,6%) ή τυχόν άλλος φόρος ή τέλος που θα το αντικαταστήσει (όπως λ.χ. Φ.Π.Α.) βαρύνουν το μισθωτή.
4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη για τη λειτουργία πάσης φύσεως επιχείρησης. Απαγορεύεται η υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.
5. Ο μισθωτής, κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, οφείλει να καταβάλει στο ίδρυμα, ως εγγυοδοσία, ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης. Η εγγυοδοσία αυτή θα καταπίπτει σε όφελος του ιδρύματος σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης από το μισθωτή. Η εγγυοδοσία θα επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή μετά τη λύση της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του, εφόσον δεν συντρέξει περίπτωση κατάπτωσης της.
6. Ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να εξετάσει το μίσθιο, επικοινωνώντας προς το σκοπό αυτό με το ίδρυμα ώστε να του επιδειχθεί. Το ίδρυμα δεν ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, ούτε δημιουργείται από την αιτία αυτή υποχρέωση μείωσης του μισθώματος ή λύση της μίσθωσης. Ο μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης τεκμαίρεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του μισθίου καθώς και ότι τούτο είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία το προορίζει, και κατά συνέπεια το ίδρυμα δεν φέρει καμία ευθύνη από τις αιτίες αυτές.
7. Ο εκμισθωτής κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε ουδεμία επισκευή, μετατροπή, προσθήκη ή βελτίωση στο μίσθιο υποχρεούται να προβεί, έστω και αναγκαία, όλες αυτές δε θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή.
8. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (αρ. 24§9 του Ν. 4182/2013)
Αθήνα, 10.2.2016
Για τη ΜΠΑΓΚΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το ισόβιο ιδιωτικό μέλος
Μάρκος Φ. Δραγούμης