7-3-2016

                                                ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972 και την απόφαση της Διαχ/κής Επιτροπής (1482/1-2-2016) προκηρύσσει:
Α) 10 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές Ανωτάτων σχολών της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και
Β) 1 υποτροφία χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο είναι αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.
Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Κριτήρια για την επιλογή τους θα είναι κατά σειρά οι επιδόσεις τους στην σχολή φοίτησής τους, η οικονομική κατάσταση τους και της οικογενείας τους και η οικογενειακή τους κατάσταση.
Η υποτροφία θα ισχύει για 9 μήνες, ήτοι από 1/10/2016 έως 30/6/2017 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 300 ευρώ.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του Ιδρύματος από 1/6/2016 έως 15/9/2016.
Την επιλογή των υποτρόφων θα την κάνει η Επιτροπή του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους 2016.
Τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• θεωρημένο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.
• πρωτότυπη βεβαίωση που να αποδεικνύει τον τόπο γέννησης σας, ή ενός εκ των γονέων σας, ή ενός εκ των γονέων του γονέα σας (παππού ή γιαγιάς), που να είναι κάποια περιοχή (πόλη ή χωριό) της Βορείου Ηπείρου.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής σας δήλωσης για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015, θεωρημένο από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ, που να αναγράφει ευκρινώς το ύψος του ετήσιου εισοδήματος σας και συγχρόνως κατάθεση αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος (2014 και 2015) των γονέων σας, θεωρημένο από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ. Μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα θα προσκομίσετε αντίγραφο και του Ε9.
• πρωτότυπη βεβαίωση της οικογενειακής σας κατάστασης.
• πρωτότυπη βεβαίωση σπουδών της σχολής σας, με αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που αντιστοιχούν στον μέχρι και 30/6/2016 χρόνο φοίτησής σας.