7-3-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος βάσει του συμβολαίου 77.111/1895 και της υπ’ αριθμ. Π 13641/4359/20-12-1971 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 94/31-1-1972) αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2016 (αποφ. Επιτρ. 1482 1/2/2016) σε 50 άτομα άπορα και ανάπηρα που κατάγονται από την Βόρεια ‘Ηπειρο, βοήθημα 200€ στον καθένα.
Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 18 ετών που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Δεν δικαιούνται την παροχή βοηθήματος δύο σύζυγοι.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής των βοηθηματούχων είναι
1. Να πιστοποιείται πως είναι βορειοηπειρώτες.
2. Να πιστοποιείται πως διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
3. Να υπάρχει βαθμός αναπηρίας άνω του 67%.
4. Να είναι άποροι. Πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της εφορίας. Εάν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει και η οποία να είναι βεβαιωμένη από την εφορία.
5. Να καταθέσουν βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
– Εάν όλες οι αιτήσεις περιέχουν και τα 5 βασικά κριτήρια, τότε το βασικό κριτήριο επιλογής τους είναι το 2ο , δηλαδή ο βαθμός αναπηρίας τους.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του Ιδρύματος, Καρνεάδου 18 Αθήνα 10675, από 9/5/2016 έως 30/9/2016.

Για την Μπάγκειο Επιτροπή

Μάρκος Φ. Δραγούμης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος βάσει του συμβολαίου 77.111/1895 και της υπ’ αριθμ. Π 13641/4359/20-12-1971 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 94/31-1-1972) αποφάσισε να χορηγήσει για το έτος 2016 (αποφ. Επιτρ. 1482 1/2/2016) σε 50 άτομα άπορα και ανάπηρα που κατάγονται από την Βόρεια ‘Ηπειρο, βοήθημα 200€ στον καθένα.
Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ομογενείς άνω των 18 ετών που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Δεν δικαιούνται την παροχή βοηθήματος δύο σύζυγοι.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής των βοηθηματούχων είναι
1. Να πιστοποιείται πως είναι βορειοηπειρώτες.
2. Να πιστοποιείται πως διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
3. Να υπάρχει βαθμός αναπηρίας άνω του 67%.
4. Να είναι άποροι. Πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της εφορίας. Εάν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που να το αναφέρει και η οποία να είναι βεβαιωμένη από την εφορία.
5. Να καταθέσουν βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
– Εάν όλες οι αιτήσεις περιέχουν και τα 5 βασικά κριτήρια, τότε το βασικό κριτήριο επιλογής τους είναι το 2ο , δηλαδή ο βαθμός αναπηρίας τους.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής εργασίας, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196 11521 Αθήνα.
Η ως άνω Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων θα υποβάλει στην Διαχειριστική Επιτροπή πίνακα των υποψηφίων, όπου θα εμφαίνεται η διαβάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με την κάθε περίπτωση αιτούντα.
Η Διαχειριστική Επιτροπή θα εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των δικαιούχων.

Για την Μπάγκειο Επιτροπή

Μάρκος Φ. Δραγούμης