ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1517 25.02.2022

Με βάση την προκήρυξη, η επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος εξετάζοντας τις 22 αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής: Α) κατατέθηκαν 10 αιτήσεις από φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 7 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης Β) κατατέθηκαν 4 αιτήσεις από φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων οι 3 πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης και Γ) κατατέθηκαν 2 αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων η 1 πληρούσε τους όρους της προκήρυξης. Στην συνέχεια βαθμολογήθηκε κάθε υποψήφιος ξεχωριστά ανά κατηγορία, για την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση και τις επιδόσεις του στην σχολή.

Στην πρώτη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 7 φοιτητές προπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

117/21 ΑΓ***Η Α**Α-Μ***Α του Σ****Υ

152/21 ΖΟ**J NI*****A του S***R

112/21 ΘΑ**Υ ΒΙ*****Α του ΜΙ***Η

123/21 ΚΑ******Σ ΑΘ******Σ του ΚΩ****Η

120/21 ΚΩ*********Σ ΜΑ***Σ του ΑΝ***Η

102/21 ΜΗ***Σ ΚΩ*********Σ του ΣΠ***Υ

110/21 ΝΑ**Η ΑΛ******Α του ΣΟ****Η

Για την δεύτερη κατηγορία εγκρίνονται οι παρακάτω 2 φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

129/21 ΜΠ******Η ΑΛ******Α ΤΟΥ ΑΡ****Ν

122/21 ΧΟ**Η ΜΑ***Α ΤΟΥ ΑΡ**Ν

Για την τρίτη κατηγορία εγκρίνενται ο παρακάτω υποψήφιος διδάκτωρ ως υπότροφοι της Μπαγκείου Επιτροπής:

121/22 ΛΑ**Σ ΓΙ****Σ ΤΟΥ ΔΗ******Η